sro - DJ Tusom

Predaj tovaru


Účtovníctvo, mzdy a personalistika


Jednoduché účtovníctvo

- systematické usporadúvanie prijatých daňových dokladov (vrátane počítačového spracovania)

- vedenie peňažného denníka

- vypracovanie daňových priznaní na daň z pridanej hodnoty

- vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov

- vypracovanie daňových priznaní na všetky ostatné existujúce druhy daní (Daň z motorových vozidiel, atď.)

- vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

- vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení

- ročné uzávierky

- všetky činnosti i spätne

Podvojné účtovníctvo

- systematické usporadúvanie prijatých daňových dokladov (vrátane predkontácie a počítačového spracovania)

- vedenie analytickej evidencie jednotlivých účtov na základe požiadaviek klienta v súlade so zákonom o účtovníctve

- vypracovanie daňových priznaní na daň z pridanej hodnoty

- vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov

- vypracovanie daňových priznaní na všetky ostatné existujúce druhy daní (Daň z motorových vozidiel, atď.)

- spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku,

  pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii

- vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, po dohode je možné viesť aj evidenciu drobného majetku podľa požiadaviek klienta

- zostavenie odpisových plánov a výpočet odpisov

- vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení

- ročné uzávierky

- všetky činnosti i spätne 

Mzdová a personálna agenda

- mesačné spracovanie mzdovej agendy (výpočet miezd), vrátane zasielania výkazov, (MZ aj VZ)

- kompletná personálna agenda

- príprava prijímania nových pracovníkov

- definovania stavu spoločnosti z hľadiska personalistiky a pod.

- komplexná agenda z hľadiska pracovného práva

- vypracovanie ročných zúčtovaní so zdravotnými poisťovňami

Ekonomické poradenstvo

- pomoc pri riešení problémových období vo firme klienta

- účtovné poradenstvo

- poradenstvo pri vypracúvaní návrhu jednotlivých zmlúv

- poradenstvo pri zakladaní nových obchodných spoločností

- vypracovanie organizačnej štruktúry spoločnosti

 

Užitočné adresy

newsletter title
referencie title


Silvester 2019
Hviezdoslalovo námestie
Bratislava